Provozní řád lezecké stěny

Lezecká stěna (dále jen „stěna“) slouží výhradně pro nácvik volného lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při návštěvě lezeckého centra.

I. Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.

II. Odborný dozor (dále jen „služba“): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem.

III. Provozovatel: Nadační fond Gymnázia Kutná Hora

 1. Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem.
 2. Volné lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku nebo osoby pod vedením pedagoga Gymnázia Jiřího Ortena s odpovídající kvalifikací nutnou pro výcvik žáků na umělých lezeckých stěnách..
 3. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let. Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
 4. Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt, pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS a předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
 5. Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu v lezeckém centru plně zodpovídá!

IV. Povinnosti návštěvníka

 1. Uposlechnout pokynů služby.
 2. Při lezení používat pouze lezeckou obuv.
 3. Dodržovat zásady bezpečného lezení.
 4. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.
 5. Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt nebo jistící prostředek či jiný technický incident nebo způsobenou škodu (viz též níže).
 6. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení (viz též níže).
 7. Dodržovat zásady protipožární prevence.
 8. Udržovat čistotu.
 9. Dodržovat přísný zákaz kouření a požívání návykových látek. Provozovatel anebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat z lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky – a to bez nároku na vrácení vstupného.
 10. Úrazy se hlásí službě a provede se zápis do Knihy úrazů a v případě potřeby se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je u služby.
 11. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele.
 12. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí nebo pedagogové provádějící výcvik žáků.
 13. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.
 14. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat službu.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem lezeckém centru. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování. Děkujeme.